Avtal markägare

Nedan skriva avtal mellan 1STÄLLPLATS.SE Lars Helin nedan kallad 1S  och markägare...............................Nedankallad

Parterna ingår härmed ett hyresavtal där MÄ upplåter sin mark enligt bilaga karta för uthyrning till 1S för att uthyras som ställplats för husbilar dygnsvis året runt på MÄ:s tomt.

För detta utbetalas en ersättning till MÄ per uthyrningstillfälle med 25% av totalsumman (Inkl moms om MÄ är Momspliktig)

Utbetalning till MÄ:s konto/telenummer sker via Swich eller banköverföring per 1000:- 

Mä förbinder sig att upplåta marken i sådant skick att det går att parkera en husbil upp till 7 ton ( hårdgjord mark) året runt eller för tiden xxxxxxxx xxxxxxxx. och att den service som finns med på sk."krysslista" nedan är i fullgott skick

Avtalet gäller 1 år efter underskrifter av bägge parter och uppsägningstid är 6 månader om inget annat sägs så förlängs avtalet med 1 år automatisk. Om MÄ eller 1S  frånfaller överlåtes avtalet till dödsbo eller arvingar och fortsätter löpa.

1S förbinder sig att lägga upp en "personlig" sida på sin hemsida helt utan extra kostnad, och göra reklam på internet o annan media för uthyrning där skall det också gå att boka/förbetala via swich till 1S konto.

Mä skall skicka in dom bilder ( ca 10 st) o texter som skall finnas med på sidan till 1S.

Mä äger ej rätt att upplåta marken på annat vis eller nyttja den för eget bruk utan godkännande från 1S. All uthyrning skall gå genom 1Ställplats hemsida.

Om någon part bryter eller misskrediterar varandra inför tredje part eller på annat sätt bryter mot detta avtal kan vite krävas på 10.000 Skr

Normala sekretessregler o partnersregler gäller bägge parter Ev. Dispyter skall i första hand skötas genom ömsesidig medling o i samråd mellan parterna kan inte detta ske skall Ev. frågor tas genom tingsrätten i Mark.

Ev. ändringar eller tillägg ska finnas i 2 kopior och varje part skall ha var sin av dessa underskrivna av bägge parter.